Vaikutukset talouteen

Ennusteet ilmastonmuutoksen taloudellisista vaikutuksista ovat monesti herättäneet paljon kiinnostusta. Vaikutukset koskettavat sekä olemassaolevaa omaisuutta että tulontuotannon tulevia mahdollisuuksia, ja niiden ennakoidaan olevan merkittäviä. Äärimmäiset sääilmiöt, tulvat, maan routaisuuden muutokset vahingoittavat infrastruktuuria ja aiheuttavat siten suoria kustannuksia. Esimerkiksi metsäteiden kunnon heikentyminen vaikeuttaa myös tulevaa puunkorjuuta. Lämpötilojen kohoamisen ja pidentyvän kasvukauden odotetaan toisaalta parantavan maa- ja metsätalouden edellytyksiä Suomessa.

Globaalisti talousvaikutukset voivat olla hyvin erilaisia eri maissa, mutta myös Suomen sisällä ilmastonmuutos hyödyttää toisia ja haittaa toisia. Ilmastonmuutos voi vaikuttaa eri tavoin samankin alueen erilaisiin elinkeinosektoreihin. Esimerkiksi Pohjois-Suomessa metsien kasvu paranee huomattavasti ja turismi hyötyy muiden maiden turistikohteiden vaikeuksista, mutta porotalous saattaa kärsiä porojen ravinnonsaannin kannalta huonoista sääoloista.

Ilmastonmuutoksen taloudellisten vaikutusten ennustaminen on vaikeaa, sillä eri alojen kannattavuuteen vaikuttavat myös talouden suhdanteet, tuotannon ja kysynnän määrä ja muut talouden mekanismit. Myös poliittisilla päätöksillä voidaan pyrkiä ohjaamaan kehityksen kulkua. Ilmastonmuutokseen varautumalla voidaan sopeutua kielteisiin vaikutuksiin ja jopa hyötyä joistakin vaikutuksista.