Vaikutukset yhteiskuntaan

Ilmastonmuutos tulee vaikuttamaan eri tavoin eri asemissa olevien ihmisten oloihin. Monet vaikutuksista syntyvät taloudellisen tilanteen kautta. Ilmastonmuutos voikin vaikuttaa kielteisesti erityisesti köyhimpien ihmisten elämään. Täysin yksiselitteisesti ei voida tosin sanoa, ketkä ovat ilmastonmuutoksen voittajia ja häviäjiä. Olennaista on ihmisten erilaiset mahdollisuudet sopeutua muuttuviin oloihin.

Globaalisti ilmastonmuutokselle ovat alttiita esimerkiksi erilaiset alkuperäiskansat, joiden yhteiskunnallinen tilanne voi olla ennestään muita ihmisiä heikompi. Esimerkiksi vaikeudet asuinpaikan muuttamisessa tai elinkeinon valinnassa hankaloittavat ilmastonmuutosten vaikutuksista selviämistä.

Myös sukupuoli voi vaikuttaa siihen, kuinka ihminen sopeutuu ilmastonmuutokseen. Monissa maissa naiset ovat miehiä heikommassa taloudellisessa ja yhteiskunnallisessa asemassa, ja ilmastonmuutoksen onkin arvioitu heikentävän mahdollisuuksia tasa-arvoisempien yhteiskuntien kehittämiseen.