Osallistu käyttäjäkyselyyn!

Vastaamalla Webropol-kyselyyn autat meitä kehittämään Ilmasto-opasta vastaamaan paremmin tarpeitasi.

Syken Vesistömallijärjestelmä

Artikkeli

Ilmasto-oppaan kartat, kuvaajat ja datat-osion vaikutuspuolella esitetään mallituloksia vesivaroihin liittyvistä suureista. Suureet liittyvät lumipeitteen kestoon, lumikuormaan, maankosteuden vajaukseen, haihduntaan, valuntaan ja suurimman valunnan esiintymisaikaan.

Vesivaroihin liittyvien suureiden skenaariot

Vesivaroihin liittyvien suureiden skenaariot on tuotettu SYKE:n vesistömallijärjestelmällä.[1] Vesistömallijärjestelmällä (Watershed Simulation and Forecasting System (WSFS)) tehdään hydrologisia ennusteita ja varoitetaan tulvista Suomessa.[2] Järjestelmän tärkein osa on valuntamalli [3], joka kuvaa hydrologista kiertoa sadannasta valunnaksi käyttäen lähtötietoina normaalia meteorologista aineistoa. Malli kattaa koko Suomen, mukaan lukien rajan ylittävät valuma-alueet, yhteensä 390 000 km². Malli toimii osavaluma-aluetasolla ja alue on jaettu noin 6 400 osavaluma-alueeseen. Mallin syöttötiedot ovat sadanta ja lämpötila, ja mallinnetut hydrologisen kierron muuttujat ovat lumen kertyminen ja sulaminen, maavesi, haihdunta, pohjavesi, valunta ja virtaama sekä pääjokien ja -järvien vedenkorkeudet.

  • Vehviläinen, B. & Huttunen, M. 2002. The Finnish watershed simulation and forecasting system (WSFS). Publication of the 21st conference of Danube countries on the hydrological forecasting and hydrological bases of water management. http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=9539&lan=FI
  • Vesistöennusteista: http://www.ymparisto.fi/vesistoennusteet
  • Bergström, S. (1976). Development and application of a conceptual runoff model for Scandinavian catchments.SMHI. Nr RH7. Norrköping.

Tuottajatahot