Vattenförsörjning – Anpassning

Artikel

Översvämningsskydd är en av de viktigaste formerna av anpassning till klimatförändringarna. Vid exceptionella situationer måste man även förbereda sig på vattenförsörjningsområdet.

Översvämningsdirektivet fäster vikt vid naturenlig skötsel av dagvattnet

Kommunens ansvar för vattenförsörjningen består av utvecklande av vattenförsörjningen och upprättande av beredskapsplaner. Kommunen övervakar också hushållsvattnets kvalitet på hälsovårdsmyndigheternas initiativ. Miljövårdsmyndigheterna å andra sidan ansvarar för tillstånds- och tillsynsuppgifter. EU:s översvämningsdirektiv utvidgar kommunernas ansvar för dagvattnet

  • genom att överföra förvaltningen av dagvatteninfrastrukturen från vattenverken till kommunerna och
  • att fästa vikt vid "naturenlig" skötsel av dagvattnen istället för rörläggning och översvämningsskydd. 

De ekonomiska skadorna orsakade av översvämningarna kan snabbt växa sig stora. Dessutom har de en omfattande påverkan på de olika verksamheterna i samhället. Översvämningar till följd av störtregn är en växande utmaning.

Ändringar i nederbörden påverkar tillgången till grundvatten

Bland klimatförändringarnas effekter är de mest centrala när det gäller vattenförsörjningen årstidsvariationerna i vattenföringen och störtregn. Förändringen i nederbörden i kombination med ökade temperaturer förändrar fördelningen av vattenföringen och vattenföringstopparna. Vattenföringen förblir hög under hela vintern och vattenföringstoppen på våren jämnas ut i och med det minskade smältvattnet. 

På vissa platser kan även torka orsaka problem. Torkan på somrarna kan i synnerhet drabba små vattentäkter, Torkan kan även orsaka problem med kvaliteten på grundvattnet.

Dagvatten belastar reningsverken

De mest sårbara områdena inför störtregn är byggda områden, där andelen av ytan som är ogenomtränglig för vatten är stor. Problemet är störst i områden där dagvattnet på grund av ett kombinerat avloppssystem kan belasta vattenreningsverken. Vid överflöde till vattendragen åker orenheter och näringsämnen med. Även regnvatten sköljer med och transporterar med sig orenheter.

På kusten kan översvämningar av havsvatten skada vattenförsörjningen och på vissa håll även påverka grundvattnets kvalitet. Dessutom ligger en del av vattenreningsverken i Finland i områden med översvämningsrisk.

Källa [1]

Checklista

Förläggare