Vesihuolto – Sopeutuminen

Artikkeli

Tulvasuojelu on yksi tärkeimpiä ilmastonmuutokseen sopeutumisen muotoja. Poikkeustilanteisiin on varauduttava myös vesihuollon toimialalla.

Tulvadirektiivi painottaa hulevesien luonnonmukaista hoitoa

Kunnan vastuut vesihuollossa liittyvät vesihuollon kehittämiseen ja valmiussuunnitelmien laadintaan. Kunta myös valvoo talousveden laatua terveydensuojeluviranomaisten toimesta. Ympäristönsuojeluviranomaiset puolestaan vastaavat lupa- ja valvontatehtävistä. EU:n tulvadirektiivi laajentaa kuntien vastuuta hulevesien osalta

  • siirtämällä hulevesi-infrastruktuurin vesilaitoksilta kuntien hallintaan ja
  • painottamalla hulevesien ’luonnonmukaista’ hoitoa putkituksen ja tulvasuojauksien sijaan. 

Tulvien aiheuttamat taloudelliset vahingot nousevat helposti suuriksi. Lisäksi ne vaikuttavat laajasti yhteiskunnallisiin toimintoihin. Kasvavana haasteena ovat rankkasadetulvat.

Sadannan muutokset vaikuttavat pohjaveden saatavuuteen

Ilmastonmuutoksen vaikutuksista keskeisimpiä vesihuollon kannalta ovat vuodenaikaisvirtaamien muutokset ja rankkasadetilanteet. Sadannan muutokset yhdessä lämpötilojen nousun kanssa muuttavat virtaamien jakautumista ja virtaamahuippuja. Virtaamat pysyvät korkeampina läpi talven ja kevään virtaamapiikki tasoittuu sulamisvesien vähentyessä. 

Paikoin myös kuivuus voi aiheuttaa ongelmia. Kesien kuivuus voi vaivata etenkin pieniä vedenottamoja. Kuivuus voi myös aiheuttaa pohjaveden laatuongelmia.

Hulevedet kuormittavat puhdistamoja

Rankkasateille haavoittuvimpia ovat rakennetut alueet, joilla vettä läpäisemättömän pinnan osuus on suuri. Ongelma on suurin alueilla, joilla hulevedet pääsevät sekaviemäröinnin vuoksi kuormittamaan vedenpuhdistamoja. Ohijuoksutuksissa vesistöihin pääsee epäpuhtauksia ja ravinteita. Myös sadevesi huuhtoo ja kuljettaa mukanaan epäpuhtauksia.

Rannikoilla merivesitulvat voi haitata vesihuollon toimintaa ja paikoin jopa vaikuttaa pohjavesien laatuun. Lisäksi osa Suomen vedenpuhdistamoista sijaitsee tulvavaara-alueilla.

Lähteenä [1]

Tarkistuslista

Tuottajatahot