Trafikplanering – Begränsning

Artikel

Användningen av fossila bränslen i trafiken är en central källa till utsläpp av växthusgaser.

Det finns metoder för att minska utsläppen

I Europeiska unionen och även i Finland står trafiken för cirka 20 procent av alla utsläpp av växthusgaser. Än så länge är trafiken nästan helt beroende av fossila bränslen. Mängden trafik fortsätter också att öka i samma takt som den ekonomiska tillväxten.

En central metod inom trafikpolitiken är principen att man när man löser trafikproblem först kontrollerar om problemet kan åtgärdas genom att påverka efterfrågan på transporter. Efter det undersöker man möjligheterna att effektivisera det befintliga vägnätet. Först när man har konstaterat att möjligheterna för förbättringsåtgärder är otillräckliga tittar man på nya vägprojekt.

Begränsningsåtgärderna rörande utsläpp av växthusgaser i trafiken kan grovt delas in fyra kategorier:

  1. minskning av förflyttningsbehov
  2. att ersätta fossila bränslen med förnybar energi
  3. minskning av fordonens bränsleförbrukning
  4. kommunikation till konsumenterna.

I samhälls- och trafikplaneringen är de viktigaste metoderna när det gäller att minska behovet av och utsläppen från både persontrafik och varutransporter att stärka kollektivtrafiken, förbättra förutsättningarna för lätt trafik samt stärka spår- och sjötransporternas ställning i förhållande till landtransporterna. Även informationsteknologin erbjuder möjligheter att minska resebehovet.

El producerad av biobränslen och förnybara energikällor gör det möjligt att minska utsläppen av växthusgaser från trafiken. Globalt finns det inte mycket biobränslen i förhållande till efterfrågan, men i Finland är situationen ljusare när det gäller tillgången till biobränslen i trafiken.

Bränsleförbrukningen kan minskas genom att man väljer mer energieffektiva bilar och transportutrustning. Genom internationell lagstiftning och nationella bestämmelser samt frivilliga avtal och anvisningar kan man påverka beslut som rör bilar och transportutrustning samt köpa in utrustning med lägre bränsleförbrukning.

Man kan få människors transportvanor att bli grönare genom upplysning och trafiknätslösningar

Man kan förbättra människors medvetenhet genom kommunikation. Man upplyser dem om hur man genom sitt eget beteende kan påverka minskningen av växthusgasutsläppen när man förflyttar sig. Med hjälp av exempelvis miljömärkning styr man konsumenterna i riktning mot att välja bilar som orsakar mindre utsläpp av växthusgaser.

På lång sikt är det viktigaste i kommunerna att man i regionplaneringen utreder vilka typer av trafiknätlösningar som främjar energieffektivitet och lätt trafik samt användningen av kollektivtrafik. Genom placeringen av handel, fritidsverksamheter och service kan man uppnå en betydande minskning av den nödvändiga trafiken och användningen av personbilar. 

Källor [1], [2], [3], [4], [5], [6]

Checklista

Förläggare