Skogar och parker – Anspassning

Artikel

Närskogarna och parkerna är viktiga andningshål både för mental och fysisk rekreation. Behoven av anpassning till klimatförändringarna handlar vad skogarna och parkerna beträffar främst om att bevara en hälsosam och trivsam livsmiljö för kommuninvånarna. Skogarnas och parkernas skick kan hotas av såväl torra perioder och stormar som störtregn. Även förändrade rekreationsvanor kan öka belastningen på rekreationsområdena.

Uppvärmningen av klimatet ger en något förlängd vegetationsperiod

De finska skogarnas tillväxt väntas öka något till följd av klimatförändringarna. En uppvärmning på flera grader börjar emellertid leda till en ökning av växtförlusterna på grund av bland annat torka. Den snabbare tillväxten kan leda till att behovet av skogsvård och slutavverkning i viss mån tidigareläggs.

Närskogarna och parkerna kan utgöra en del av gröna korridorer, där man möjliggör spridning av växt- och djurarter till nya områden i och med att klimatzonerna stegvis förflyttas norrut. Vissa naturtyper och ursprungsbiotoper kan kräva mer omfattande skötselåtgärder än idag.

De långa varma somrarna ökar slitaget på parkerna

En längre sommarsäsong beräknas öka användningsgraden av parker och andra rekreationsområden. Det ökar slitaget på terrängen och skötselbehovet i övrigt. På vissa håll kan exceptionella väderleks- och klimatförhållanden såsom försumpning av marken och en kortare tjälperiod försvåra skötselåtgärderna i nationalparkerna och naturparkerna samt närrekreationsområdena. Att förbättra parkernas infrastruktur är ett sätt att anpassa sig till förändringarna.

Effektiv användning av parkerna i dagvattenhanteringen

Skador orsakade av extrem nederbörd kan minskas genom att leda dagvattnet till våtmarker och till att sugas upp i fördjupningar i parkområdena. Å andra sidan kommer klimatförändringarna sannolikt att öka torrperioderna, som man bör förbereda sig inför vid planeringen av skötseln av parkområdena. Enkla metoder är ändringar i skötselplanerna och att stegvis byta ut arterna mot sådana som tål torka bättre. Ökade medeltemperaturer och mildare vintrar kan göra det möjligt att stegvis pröva nya arter. Samtidigt gör det att skadedjur lättare sprids till nya områden.

Källor [1], [2], [3]

Checklista

Förläggare