Miljö- och hälsoskydd – Begränsning

Artikel

Miljö- och hälsoskyddets centrala uppgift är att verkställa lagstiftning och övervakning relaterad till miljö- och hälsoskydd i kommunens område. Verksamheten består alltså främst av övervakning och uppföljning, vilket inte orsakar några betydande utsläpp av växthusgaser. Kemikalietillsynen ansvarar endast för övervakningen av hälsorisker förknippade med kemikalier och är därmed inte direkt inblandad i minskningen av utsläppen av växthusgaser.

En förbättrad energibesparing och energieffektivitet är viktigt i all verksamhet

De viktigaste begränsningsåtgärderna riktar sig också mot en minskning av energiförbrukningen inom miljö- och hälsoskyddets verksamhet och att öka energieffektiviteten samt minska utsläppen orsakade av persontrafik och transporter. Att förbättra logistiken är viktigt, eftersom det bidrar till att minska transporterna. I upphandlingar tar man hänsyn till miljöaspekterna och i all verksamhet strävar man efter att minska avfallet.

Vägledning och rådgivning även i åtgärder för att begränsa klimatförändringarna

Miljö- och hälsoskyddet ska ta hänsyn till miljöaspekterna i alla sina kontakter och kan anta en aktiv roll även i att tillhandahålla vägledning och information om begränsningen av klimatförändringarna. Anvisningar om åtgärder för att begränsa klimatförändringarna kan erbjudas åt verksamhetsutövare och kommuninvånare i samband med övrig rådgivning och vägledning. I synnerhet en ökad energibesparing och energieffektivitet är viktigt.

Begränsningsåtgärder i livsmedelsövervakningen och en sund boendemiljö

Kommunens livsmedelsövervakning övervakar framställning, transporter, förvaring, export, import, försäljning, servering och annan överlåtelse samt marknadsföring av livsmedel. I varje punkt i kedjan kan man utöver övrig övervakning även ta hänsyn till begränsningen av klimatförändringarna: exempelvis ska kylförvaringsutrustning vara energieffektiv och transporterna välplanerade.

I skyddet av en sund boendemiljö ingår ofta förbättring av ventilationen för att undvika mögelproblem. Det är dock viktigt att genomföra regleringen av ventilationen på ett sätt som gör att energiförbrukningen hålls på en rimlig nivå.

Källor [1][2]

Checklista

Förläggare