Utbildningsväsendet – Begränsning

Artikel

Utsläppen från utbildningsväsendet kommer särskilt från byggande och underhåll av undervisningslokaler samt förflyttning mellan hemmet och studieplatsen. Skolorna kan på ett betydande sätt påverka kommande generationers energianvändning och få dem att utveckla en klimatvänlig inställning. I vårt land finns det numera åtskilliga utbildningspaket relaterade till klimatförändringarna och begränsningen av dessa.

Underhåll av byggnader och resor största utsläppskällorna

Huvudparten av de direkta klimateffekterna orsakade av utbildningsväsendet uppstår vid byggande och underhåll av undervisningslokaler och samt de studerandes egna transporter eller organiserade transporter till och från studielokalerna. Indirekt kanaliseras utbildningsväsendets största påverkan på klimatförändringarna genom klimatvänlig objektiv information om begränsning av klimatförändringarna.

Klimatförändringarna som en del i uppfostran och undervisningen senast i de lägre klasserna

På undervisningssidan har objektiv information om klimatförändringarna och attitydpåverkan en mycket stor betydelse för de framtida vuxnas energianvändningsvanor och mängden utsläpp av växthusgaser som de orsakar. Det beteendemönster man lär sig som ung präglar en och blir till ett normalt beteende, och till en personlig skyldighet på samma sätt som rösträtten i och med att man blir äldre.

En förnuftig energianvändning och ett större utnyttjande av förnybara energikällor än tidigare i syfte att begränsa klimatförändringarna ingår redan nu i de nya läroplanerna för grundskolan och gymnasiet. På Motivas webbplats om energi och klimat finns det anvisningar om exempelvis följande: energibesiktning som elevarbete, energiuppföljningsprojekt för skolan och energisparveckan i oktober. I skolundervisningen bör man även använda sig av undervisningsmaterialet "Ilman muutosta" och webbsidorna Ilmari-klimatinformation, där det finns Ilmari-materialet 2009 som får användas fritt och möjligheten att beställa en Ilmari-skolbesökare till skolan.

Broschyren Elevhandledning: Du kan påverka klimatförändringen som sammanställts av EU-kommissionen är också en intressant bidrag bland det undervisningsmaterial om begränsning av klimatförändringarna som riktar sig till skolelever och studerande.

Uppmärksammar även utsläpp kopplade till anordnande av undervisning

En ekoeffektiv planering av utbildningsstrukturerna, förnuftig placering och byggande som minimerar utsläppen är numera oundgängligt när det gäller bekämpning av klimatförändringarna. Logistiken är också ofta av avgörande betydelse. Vid resor till och från skolan bör man utnyttja kollektivtrafiken i så stor utsträckning som möjligt. Privatbilismen till och från skolan bör rationaliseras genom att i möjligaste mån koppla samman samåkning mellan de egna och grannens barn till skolan, resor till fritidsaktiviteter och föräldrarnas utgifter.

 

Checklista

Förläggare