Miljöskydd – Begränsning

Artikel

Miljötillstånd och att påverka innehåll i dem hör till de mest betydande möjligheterna att minska utsläppen av växthusgaser. Kommunens miljömyndighet kan skärpa tillståndskraven när det gäller luftutsläpp direkt i de tillstånd som beviljas för utsläppen.

Miljöväsendet har en stor roll i begränsningen av klimatförändringarna

Klimatförändringarna är en utmaning för kommunernas miljöskydd, som har till uppgift att främja miljöskyddet på det kommunala området. Kommunernas miljöskydd regleras i synnerhet av markanvändnings- och bygglagen samt lagen om kommunernas miljövårdsförvaltning. I bestämmelserna betonas miljön ur människors synvinkel. Kommunen ska trygga en hälsosam livsmiljö för sina invånare.

Den lokala agendan är kommunens långsiktiga strategi för att uppnå en hållbar utveckling. Temana för den lokala agendan kan fördjupas genom olika strategier och system. Att upprätta en miljöpolitik och ett miljösystem för kommunerna främjar klimatmålen. Klimatstrategin eller -programmet förbinder aktörerna inom olika branscher inom kommunen till de långsiktiga klimatmålen, och man ska följa upp dessa mål och se till att de följs genom lämpliga indikatorer, exempelvis utsläpp av växthusgaser.

Tillståndsförfaranden är en fungerande metod för att minska utsläppen

I tillståndsärenden som regionförvaltningsverket beslutar om har kommunens miljönämnd möjligheten att komma med ett utlåtande som understryker luftutsläppens betydelse. Även i den systematiska övervakningen av tillstånden kan man indirekt minska utsläppen. I samband med tillsynsuppgifter och beviljande av tillstånd kan man ge vägledning i klimatvänlig verksamhet.

Klimatperspektiv i allt beslutsfattande inom kommunen

Klimatperspektivet och -expertisen ska tas med i allt beslutsfattande inom kommunen. Till exempel beslut som rör planläggning har stora direkta och indirekta effekter på utsläppen av växthusgaser.

Genom att ge kommuninvånarna mer miljöinformation och -upplysning kan man bland annat främja energibesparing, öka energieffektiviteten och förbättra avfallssorteringen i hushållen. Miljösamarbete med skolorna påverkar elevernas miljömedvetande och därigenom ett klimatvänligt beteende även i framtiden.

Källor [1], [2], [3], [4], [5]

Checklista

Förläggare