Miljöskydd – Anpassning

Artikel

Ur synvinkeln anpassning till Klimatförändringarna handlar behoven inom miljöskyddet i första hand om att se till att kommuninvånarnas livsmiljö förblir hälsosam och trivsam under föränderliga förhållanden. Å andra sidan ökar klimatförändringarna belastningen på naturmiljön och ökar därigenom behovet av miljöskyddsåtgärder.

Vattendragens skick försämras i och med klimatförändringarna

Inom miljöskyddet är utmaningen med klimatförändringarna förändringar i nederbörden. De minskade avrinningen under torra perioder ökar övergödningen i källflödena, samtidigt som de extrema och allmänt ökande regnen får mer näringsämnen att sköljas med in i vattendragen. Utvecklingen är oroande i synnerhet med tanke på skyddsarbetet i Östersjön. Där betraktas övergödningen som den centrala utmaningen.

Den kraftigare vattencirkulationen får näringsämnen och föroreningar att röra på sig 

Med tanke på den ökande nederbörden bör kommunerna säkerställa att avloppsreningen fungerar i exceptionella situationer och även i övrigt se till att näringsbelastningen på vattendragen inte ökar under några förhållanden. Man bör även fästa vikt vid minimering av reningen på avstjälpningsplatserna och hanteringsrutiner för förorenade marksubstanser. Förorenad mark i grundvattenområdena bör behandlas i större utsträckning än idag.

En utjämning av vattenföringstoppar genom att hålla kvar vattnet i källorna i vattendragen bidrar till att minska näringsbelastningen samtidigt som det skyddar mot översvämningar. Även återställande av de dikade myrarnas naturtillstånd är ur många synvinklar en lönsam åtgärd.

Ändringar i markanvändningen påverkar även naturmiljön

Klimatförändringarna kommer att bidra till en förändrad markanvändning och förändringar i förutsättningarna och praxisen inom primärproduktionen. Man bör informera om förändringstrycket i kommunerna och följa upp effekterna av förändringarna på tillståndet för naturmiljön. Samtidigt bör man se till att även den byggda miljön, såsom de idrottsanläggningar och parker som förvaltas av kommunen, behåller sitt rekreationsvärde även under föränderliga förhållanden.

Källor [1], [2]

Checklista

Förläggare