Kultur – Begränsning

Artikel

I princip är all mänsklig verksamhet och därmed även utsläppen kulturberoende, men i snäv bemärkelse består klimatpåverkan från kulturen i synnerhet av byggande och underhåll av kulturlokaler samt utsläpp kopplade till förflyttningar i samband med kulturevenemang. Kulturen håller åtminstone delvis på att förändras från en möteskultur till en mer individuell njutningskultur. Det leder till en minskning av utsläppen från förflyttning, men livscykelutsläppen orsakade av personlig utrustning ökar, i synnerhet elförbrukningen.

Kultur och begränsning av klimatförändringarna

I bred bemärkelse betyder kultur ett samhälles eller hela mänsklighetens andliga och materiella bedrifter som helhet. I den bemärkelsen är kulturens inverkan på utsläppen av växthusgaser och klimatförändringarna mycket stor. I det här avsnittet tittar vi främst på direkta och indirekta utsläpp från den andliga, immateriella njutningskulturen, som är betydligt mindre omfattande än utsläppen från kulturen i begreppets vida bemärkelse.

Utsläppen från kulturen kommer främst från byggnader och förflyttning

De utsläpp av växthusgaser som kan härledas till kulturen i Finland uppkommer främst vid byggande och underhåll av kulturlokaler samt personer som förflyttar sig till och från kulturella evenemang. De mest betydande energiförbrukarna bland kulturlokalerna är kultur- och konserthus samt teatrar. Kommunerna bör i mån av möjlighet förbättra förutsättningarna för kollektivtrafiken så att privatbilismen kopplad till kulturella evenemang kan minskas så effektivt som möjligt inom landet. Utsläppen orsakade av kulturellt resande utomlands är särskilt stora. Att avstå från en kulturresa till Italien motsvarar i utsläpp en bilkörning på nästan 7 000 kilometer med en ny bil med låga utsläppsnivåer.

Beroende på perspektiv kan man räkna utsläppen av växthusgaser i samband med anordnande av kultur antingen som orsakade av själva kulturen eller inom någon annan sektor, som byggandet och markanvändningen eller trafiken.

Formerna för kulturkonsumtion förändras

Den traditionella möteskulturen i större grupper av människor håller delvis på att förändras mot en mer individuell njutningskultur. I linje med den digitala tidsandan håller man på att flytta över från teatrar och konserthus till den virtuella världen inom det egna hemmets fyra väggar, där hemmabiosystem, dator- och konsolspel samt olika sociala medier, såsom Facebook, dominerar fritiden. Utsläppen av växthusgaser på grund av förflyttning kan på så vis minska, men den nya utrustningen i hemmet leder till ökade utsläpp av växthusgaser i och med den ökade elförbrukningen i hemmen samt tillverkningen och transporterna av de nya apparaterna. Speciellt internetanvändningen leder till en betydande ökning av energiförbrukningen och utsläppen. 

Kommunerna kan bidra till att skapa en ny klimatkultur

Kommunerna bör tänka igenom fördelarna och nackdelarna med anordnande av kulturella tjänster precis som med övrig verksamhet: hur kan man tillhandahålla olika tjänster och produkter med så liten miljöpåverkan som möjligt med hänsyn till de direkta och indirekta utsläppen av växthusgaser under tjänstens och produktens hela livscykel?

Utgångspunkten är man vid sidan av de traditionella kulturevenemangen och hemmets egen njutningskultur bör skapa ett nytt begrepp: en bra klimatkultur. Med andra ord är målet att kommunen, näringslivet och kommuninvånarna antar en livsstil som är miljövänlig och orsakar så lite utsläpp som möjligt och betraktar det som ett privilegium och en rättighet när man uppnått detta. En innovativ kommun kan främja en bra klimatkultur och skapandet av framtiden på många sätt.

Utvärdering av kulturens koldioxidavtryck en utmaning

Pressen att minska koldioxidavtrycket är stort numera. Att beräkna koldioxidavtrycket från kulturen och konsten är emellertid extremt komplicerat, för man har inte utvecklat någon enkel gränsdragning mellan utsläppen kopplade till kulturen. Huvudsaken är att finländarna, européerna och alla människor i världen antar en gemensam klimatkultur som har som mål att minska utsläppen av växthusgaser oavsett hur stora utsläppen kopplade till kulturen eller någon annan sektor är. Att bolla med sektorspecifika utsläpp löser inte klimatproblemet – men det gör däremot en förändring av tankemönstren och handlingar.

 

 

Checklista

Förläggare