Kultur – Anpassning

Artikel

På kulturområdet kan man urskilja två tydliga utmaningar när det gäller klimatförhållandena som behöver uppmärksammas: att arrangera utomhusevenemang och att värna kulturarvet. I den förra begränsar sig kommunernas ansvar till att bygga och underhålla evenemangsplatser. Utöver fornminnen och byggnadsarv ingår skriftliga arkiv och minoritetskulturer i kulturarvet.

Städernas egen kulturproduktion berörs sällan av vädret

Städernas egen kulturella verksamhet sker vanligtvis främst på konstinstitutioner, medan biblioteksväsendet får en betydande del av anslagen. Endast en liten del av kulturanslagen går till att stödja sådana kulturella verksamheter som klimatförändringarna skulle kunna ha en direkt inverkan på.

I vilken utsträckning vädret inverkar på framgången för evenemanget beror till stor del på typen av utomhusevenemang. Utmaningen består i att få igenom biljettförsäljningen och själva evenemanget oavsett väder vid evenemang som är väderberoende. Exceptionella väderförhållanden påverkar naturligtvis främst möjligheten att kunna genomföra utomhusevenemang. De strukturella utmaningarna består i att exempelvis leda bort vatten på stora fält och väderbeständigheten hos takkonstruktioner.

Klimatförändringarna ökar trycket på kulturmiljön

Klimatförändringarnas effekter på kulturmiljön är ett av de få kulturområdena som det har forskats om i Finland. Farhågorna är förändringar i de lokala växtarterna, skadedjur och en ökad fuktbelastning på byggnaders väggbeklädnader. Förändrade klimatförhållanden och det förändrade artbestånd som detta medför leder till förändringar av kulturlandskapen och medför ett ökat skötselbehov. Det traditionella byggnadsbeståndet i trä utgör en särskild utmaning.

Renskötseln och samekulturen står inför utmaningar

Hotet mot samernas traditionella näringar är en viktig fråga för de nordliga kommunerna. Renskötseln är starkt beroende av naturförhållandena. Förändrade snömängder och förändringar av snöns struktur påverkar renarnas anskaffning av föda och sommarens hetta förvärrar det hela.

Klimatkultur?

Ett fenomen som väcker intresse i sig är hur klimatförändringarna smyger sig in i kulturens innehåll – i litterära verk, filmer och teaterföreställningar. Klimatförändringarna är ett tema som även konstnärer kommer att gripa tag i, men att skapa och stödja konst utan utsläpp är svårare. Kanske kommer exempelvis miljökonst och småskalig produktion i framtiden att bjuda på motsvarigheten till dagens ofta spektakelartade kulturutbud? Och hur kommer dessa teman att synas i konstundervisningen som anordnas av kommunen?

Källor [1], [2], [3]

Checklista

Förläggare