Sosiaalipalvelut – Sopeutuminen

Artikkeli

Sosiaalipalveluiden sopeutumistoimiin kuuluu sopeutumisstrategian laatiminen eri asiakasryhmille luonnononnettomuuksien ja äärisääilmiöiden, kuten tulvien ja helleaaltojen varalle. Myös mielenterveystyön tarpeita kannattaa arvioida ilmastonmuutoksen vaikutusten kannalta.

Huomio haavoittuviin väestöryhmiin

Ilmastonmuutokseen sopeutumisstrategioissa on sosiaalialalla haasteena vastata laajan asiakaskunnan erilaisiin tarpeisiin. Sopeutumistarpeiden tutkimus on alalla vasta alkamassa, joten ohjeistukset ja parhaat sopeutumiskäytännöt tarkentuvat, sitä mukaa kuin selvitykset edistyvät. Ilmastonmuutos voi vaikuttaa eri tavoin eri alueilla. Niinpä sosiaalipalveluille ei ole olemassa yksiselitteistä sopeutumistapaa, vaan kunkin kunnan tai alueen sopeutumistyö aloitetaan vaikutustarkastelulla.

On todettu, että vähävaraisimmat ja haavoittuvimmat väestöryhmät, kuten vanhukset, lapset, sairaat ja pienituloiset, kärsisivät ilmastonmuutoksen vaikutuksista eniten. Ikääntyneiden määrä kasvaa nopeasti, joten vanhusten tarpeisiin kannattaa kiinnittää erityistä huomiota, jotta kriisitilanteissa ja niiden jälkeen apua olisi riittävän nopeasti tarjolla. Myös vieraskieliset tai alueen uudet asukkaat voivat olla riskiryhmässä poikkeustilanteissa, sillä heillä voi olla heikompi paikallistuntemus, heikommat sosiaaliset verkostot selvitä poikkeustilanteista tai puutteellinen kyky ymmärtää esimerkiksi viranomaistiedotteita.

Tukea ja neuvontaa kuntalaisille

Ilmastonmuutoksen aiheuttamat psyykkiset vaikutukset voivat muodostaa merkittävän osan ilmastonmuutoksen sosiaalisista vaikutuksista. Usein ilmastonmuutos koetaan painavana globaalina uhkana. Myös luonnononnettomuuksien, kuten esimerkiksi tulvien ja myrskyjen, kokeminen vaikuttaa henkiseen hyvinvointiin aiheuttamalla muun muassa ahdistusta, pelkoa ja toivottomuuden tunnetta. Lumettomat talvet ja pilvisyys voivat lisätä masennusta. Vielä ei tosin ole mahdollista arvioida, kuinka suuri vaikutus pimenevillä talvilla voisi olla.

Ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen tulevat muuttamaan kuntalaisten elämää monin tavoin. Sosiaalipalvelut voivat osaltaan jakaa kuntalaisille tietoa ilmastonmuutokseen sopeutumisesta sekä neuvoa ja tukea heitä poikkeustilanteiden, kuten helleaaltojen tai tulvien, aikana.

Lähteinä [1], [2], [3]

Tarkistuslista

Tuottajatahot