Pyöräily voi hyötyä lauhtuvista talvista

Artikkeli

Ilmastonmuutoksen hillintä korostaa kevyen liikenteen merkitystä tulevaisuudessa, kun liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä pyritään vähentämään. Ilmastonmuutos vaikuttaa kuitenkin myös kävelyn ja pyöräilyn olosuhteisiin. Lumettoman kauden piteneminen helpottaa pyöräilyä, mutta tuulisuuden ja sateiden lisääntyminen voi ajoittain vähentää sen houkuttelevuutta tulevaisuudessa.

Kevyen liikenteen merkitys liikennejärjestelmässä

Lukumääräisesti noin kolmasosa kaikista kotimaan matkoista tehdään jalan, pyöräillen tai muilla kevyen liikenteen kulkuneuvoilla. Kevyen liikenteen osuus Suomen koko henkilöliikennesuoritteesta on kuitenkin vain noin 5 prosenttia, sillä kevyen liikenteen matkat ovat muilla kulkuneuvoilla tehtyjä matkoja huomattavasti lyhyempiä. Jalan ja polkupyörällä tehtävien matkojen osuus on pikkuhiljaa vähentynyt, kun henkilöauto on alkanut korvata yhä suuremman osan näistä matkoista. [1]

Ilmastonmuutoksen hillintä ja kaupunkirakenteen eheyttäminen korostavat pyöräilyn ja kävelyn merkitystä kaupunkiseutujen liikennejärjestelmissä. Poliittisella tasolla kevyen liikenteen osuutta kaupungeissa halutaankin nykyään lisätä. Esimerkiksi Liikenne- ja viestintäministeriön ilmastopoliittisessa ohjelmassa tavoitteena on, että vuonna 2020 kävellen ja pyöräillen tehtävien matkojen määrä olisi kasvanut 20 prosentilla nykyisestä. Lisäksi ohjelmassa painotetaan, että maankäytön suunnittelun tulisi tukea kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä. [2] Kevyen liikenteen merkitys etenkin kaupunkiseuduilla voi siten tulevaisuudessa kasvaa, mikäli ohjelmien tavoitteiden saavuttamisessa onnistutaan.

Kevyen liikenteen olosuhteet muuttuvat

Ilmastonmuutoksen myötä talvet leudontuvat, jolloin lumipeitteinen aika lyhenee. Tämä osaltaan helpottaa pyöräilyä ja pidentää pyöräilykautta molemmista päistä, kun kadut ovat tulevaisuudessa sulina nykyistä pidempään. Lämpötilojen kohoaminen myös keväällä ja syksyllä voi houkutella nykyistä useamman pyörän selkään. Toisaalta talvien sateisuus ja tuulisuus lisääntyy myös, mikä voi vähentää pyöräilyn ja ulkona liikkumisen houkuttelevuutta. Etenkin sateella, kovalla tuulella sekä matalilla ja hyvin korkeilla lämpötiloilla on todettu olevan pyöräilyä vähentävä vaikutus. Vapaa-ajan pyöräilyyn sääolosuhteet vaikuttavat vielä enemmän kuin esimerkiksi työmatka- ja asiointipyöräilyyn. [3] [4]

Kuva. Pyöräilijä rantakadulla marraskuussa.

© Raili Malinen

Ilmastonmuutoksen ennustetaan hieman lisäävän tuulennopeuksia lähinnä syksyisin ja talvisin, mikä vaikuttaa kevyen liikenteen edellytyksiin. Maksimituulennopeuksien kasvaminen vaikeuttaa liikkumista etenkin rannoilla ja silloilla ja voi tulla ajoittain vaaralliseksi. Puuskittaisessa ja kovassa tuulessa kaatumis- ja loukkaantumisriski on suurempi varsinkin talviolosuhteissa. Pyöräilyn ja kävelyn edellytyksiä voidaan parantaa hyvällä yhdyskuntasuunnittelulla ja edistämällä kevyelle liikenteelle suotuisan pienilmaston luomista. [5] Yhdessä leudontuvan ilmaston ja vähähiilisen liikenteen edistämistavoitteiden kanssa tämä voi parantaa kevyen liikenteen edellytyksiä ja suosiota tulevaisuudessa.[5]

Tuottajatahot