Liikennesuunnittelu – Hillintä

Artikkeli

Fossiilisten polttoaineiden käyttö liikenteessä on yksi kasvihuonekaasujen päälähteistä.

Päästöjen vähentämiseen on keinoja

Euroopan unionissa ja myös Suomessa liikenteestä aiheutuu noin 20 % kaikista kasvihuonekaasupäästöistä. Toistaiseksi liikenne on lähes täysin riippuvainen fossiilisista polttoaineista. Liikenteen määrä myös jatkaa kasvuaan samaan tahtiin taloudellisen kasvun kanssa.

Keskeinen keino liikennepolitiikassa on periaate, jonka mukaan liikenneongelmia ratkaistaessa tarkastellaan ensiksi, voidaanko ongelma hoitaa liikenteen kysyntään vaikuttamalla. Sitten tutkitaan mahdollisuudet olemassa olevan väylästön tehostamiseen. Vasta kun pienten parantamistoimien mahdollisuudet on todettu riittämättömiksi, tarkastellaan uusia väylähankkeita.

Liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen hillintätoimet voidaan karkeasti jakaa neljään kategoriaan:

  1. liikkumistarpeen vähentäminen
  2. fossiilisten polttoaineiden korvaaminen uusiutuvalla energialla
  3. ajoneuvojen polttoaineen kulutuksen vähentäminen
  4. viestintä kuluttajille.

Yhdyskunta- ja liikennesuunnittelussa joukkoliikenteen vahvistaminen, kevyen liikenteen edellytysten parantaminen ja raide- ja vesitiekuljetusten aseman vahvistaminen suhteessa maantiekuljetuksiin ovat tärkeimmät keinot, kun vähennetään sekä henkilöliikenteen että kuljetusten tarvetta ja päästöjä. Myös informaatioteknologia tarjoaa mahdollisuuksia vähentää matkustamisen tarvetta.

Biopolttoaineet ja uusiutuvilla energialähteillä tuotettu sähkö tarjoavat mahdollisuuden vähentää liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä. Maailmanlaajuisesti biopolttoaineita ei ole kysyntään nähden paljon, mutta Suomessa tilanne on valoisampi bioperäisen liikennepolttoaineen saatavuuden suhteen.

Polttoaineen kulutusta voidaan pienentää valitsemalla energiatehokkaita autoja ja kuljetuskalustoa. Kansainvälisen lainsäädännön ja kansallisten määräysten sekä vapaaehtoisten sopimusten ja ohjeiden avulla voidaan vaikuttaa autoja ja kuljetuskalustoa koskeviin päätöksiin sekä suunnata hankintoja vähemmän polttoainetta kuluttavaan kalustoon.

Liikkumistottumuksia voidaan vihertää tiedotuksella ja liikenneverkkoratkaisuilla

Ihmisten tietoisuutta voidaan parantaa viestinnällisillä keinoilla. Kerrotaan, miten omalla käyttäytymisellä voi vaikuttaa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen liikkumisessa. Esimerkiksi ympäristömerkkien avulla ohjataan kuluttajien autovalintoja kasvihuonekaasupäästöjä alentavaan suuntaan.

Pitkällä aikavälillä kunnissa on tärkeintä, että alueiden käytön suunnittelussa selvitetään, minkä tyyppiset liikenneverkkoratkaisut edistävät energiatehokkuutta ja kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen käyttöä. Kaupan, vapaa-ajan toimintojen ja palveluiden sijoittelulla voidaan merkittävästi vähentää tarvittavaa liikennesuoritetta ja yksityisauton käyttöä.

Lähteinä [1], [2], [3], [4], [5], [6]

Tarkistuslista

Tuottajatahot