Lentokenttien keliolosuhteet muuttuvat

Artikkeli

Lentoliikenteen määrä kasvaa jatkuvasti ja sen taloudellinen merkitys on huomattava. Ilmastonmuutoksella on vaikutuksia lentokenttien ylläpitoon, kun talven sateista yhä suurempi osa saadaan tulevaisuudessa vetenä. Tämä voi lisätä tarvetta liukkaudentorjunnalle tiettyinä kuukausina. Myös ilmastopolitiikalla on yhä enemmän vaikutuksia lentoliikenteen kustannuksiin tulevaisuudessa.

Lentoliikenteen merkitys yhteiskunnalle

Suomen syrjäisen sijainnin vuoksi lentoliikenteellä on suuri merkitys kansainvälisten yhteyksien kannalta. Viennin arvosta noin 14 prosenttia kulkee lentoteitse. Lentoliikenteen määrä heijastelee herkästi kulloinkin vallitsevia taloussuhdanteita. Lentomatkustajien ja lentorahdin määrä on kasvanut Suomessa lähes joka vuosi 1990-luvun lopulta nykypäivään. Kasvu johtuu lähinnä kansainvälisen lentoliikenteen kasvusta, kun taas kotimaan lentoliikenteen määrä on pysynyt viime vuosina melko vakaana. [1] Lentoliikenteen kysynnän ennustetaan kasvavan myös tulevaisuudessa tulotason noustessa ja vapaa-ajan lisääntyessä. Ilmastopolitiikan tiukkenevat vaatimukset ja lentoliikenteen siirtyminen päästökaupan piiriin EU:ssa vuonna 2012 voivat kuitenkin vaikuttaa lentoliikenteen kustannuksiin ja nostaa matkalippujen hintoja. [2]

Lentoliikenteen herkkyys sää- ja ilmastotekijöille

Lentoliikenteen kannalta olennaisia säätekijöitä ovat lämpötilat, sade, näkyvyys ja tuuliolosuhteet. Kasvavilla sademäärillä on lentoliikenteen kannalta merkitystä lähinnä yhdistettynä pakkaslämpötiloihin, jolloin aiheutuu lumisateita, jään kertymistä lentokoneen siipiin tai kenttien jäätymistä ja auraustarvetta. [2]

Ilmastonmuutoksen vaikutukset lentoliikenteeseen

Ilmastonmuutoksen vaikutuksia lentoliikenteeseen on toistaiseksi kartoitettu vain vähän, mutta joitakin vaikutuksia on tunnistettu. Lumipeitteisen ajan lyheneminen ja lumipeitteen keskimääräinen oheneminen etenkin Etelä- ja Lounais-Suomessa vaikuttavat lentokenttien talvikunnossapitoon ja voivat alentaa sen kustannuksia tulevaisuudessa. Ilmastonmuutoksen edetessä yhä suurempi osa talvisateista tulee maahan vetenä, joka voi jäätyessään aiheuttaa hankalia keliolosuhteita lentokentille. On arvioitu, että liukkaudentorjunnan ja lumenpoiston kustannukset kasvaisivat lentokentillä tammi-helmikuussa, mutta laskisivat marras-, joulu- ja maaliskuussa lauhtumisen seurauksena. Ilmastonmuutoksen kokonaisvaikutus talvikauden kustannuksiin olisi siten pieni. Myrskytuulten lisääntyminen saattaa puolestaan aiheuttaa uusia vaatimuksia lentokenttärakenteille tulevaisuudessa. Myrskyt voivat myös heikentää lentomatkustajien kokemaa turvallisuudentunnetta. [2]

Ilmastonmuutokseen sopeutumisen keinoja lentoliikenteessä

Lentoliikenteen sopeutuminen ilmastonmuutokseen edellyttää sään ääri-ilmiöiden aiheuttamien turvallisuusriskien entistä parempaa huomioimista lentokenttien turvallisuusjärjestelyissä. Tarkat säätutkatiedot, ennusteet ja havaintojärjestelmät helpottavat oikeiden päätösten tekemistä lentoasemilla. Näiden järjestelmien kehittäminen jatkossa on siten yhä tärkeämpää. [2]

Kuva. Näkymä lentokoneen ikkunasta.

© Niina Yliknuussi

Tuottajatahot