Rakennusten lämmitys kuluttaa runsaasti energiaa

Artikkeli

Rakennusten lämmitys vie noin neljäsosan kaikesta Suomessa käytetystä energiasta. Ylivoimaisesti yleisin lämmitystapa on kaukolämpö. Yhdistetty sähkön ja lämmön tuotanto on tehokas tapa tuottaa energiaa, mutta sen kasvihuonekaasupäästöjen suuruus riippuu käytetyistä polttoaineista. Uudisrakennukset ovat energiatehokkaampia, mutta rakennuskanta uudistuu hitaasti. Siksi tärkeä keino vähentää lämmityksestä aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä ovat olemassa olevien rakennusten energiakorjaukset.

Valtaosa rakennusten käyttämästä energiasta kuluu tilojen lämmitykseen

Rakennusten lämmitykseen kuluu kaikesta Suomessa käytetystä energiasta 27 prosenttia [1]. Asuinrakennusten osuus energian loppukulutuksesta on 20 prosenttia [2], josta suurin osa, 66 prosenttia, kuluu tilojen lämmitykseen. Käyttöveden lämmitykseen kuluu asunnoissa 16 prosenttia ja saunan lämmitykseen 5 prosenttia energiasta. (Kuva 1) Uusissa energiatehokkaissa rakennuksissa lämmityksen osuus energiankulutuksesta on pienempi, jolloin käyttöveden lämmitykseen, sähkölaitteisiin ja valaistukseen voi kulua yli puolet asumiseen käytetystä energiasta [3].

Lämmitykseen kuluvan energian määrä vaihtelee ulkolämpötilan mukaan. Ilmatieteen laitos seuraa rakennusten lämmitystarvetta kuukausittaisilla lämmitystarveluvuilla [4]. Mitä korkeampi on ulkolämpötila, sitä pienempi on rakennuksen lämmitystarveluku, mikä tarkoittaa pienempää energiantarvetta. Vuodet 2011, 2013, 2014 ja 2015 olivat keskimääräistä lämpimämpiä, mikä näkyy pienempänä energiankulutuksena (Kuva 1).

Kuva 1. Asumisen energiankulutus vuosina 2010-2015. [2]

© Tilastokeskus

Rakennusten yleisin lämmitystapa on kaukolämpö

Asuinrakennusten tilojen lämmitykseen kului vuonna 2015 energiaa 41 TWh. Yleisimmin käytetyt energianlähteet asuinrakennusten lämmityksessä olivat kaukolämpö, puu ja sähkö, jotka yhdessä kattoivat 83 prosenttia tilojen lämmitykseen kuluvasta energiasta. Näiden jälkeen yleisin energialähde on lämpöpumppuenergia, jonka kulutus on kasvanut yli 50 prosentilla vuodesta 2010. [2]

Suomalaisista noin puolet asuu kaukolämmitetyissä taloissa. Kaukolämmön tuotannossa käytetään nykyään yleisimmin biomassaa, teollisuuden hukkalämpöä sekä kivihiiltä (Kuva 2). Kaukolämmön kasvihuonekaasupäästöt riippuvat voimalaitoksen tyypistä ja polttoaineesta. Yhteistuotantolaitoksilla, jotka tuottavat sekä sähköä että lämpöä, on erittäin korkea hyötysuhde. Päästöt ovat pienimmät sellaisilla yhteistuotantolaitoksilla, joiden polttoaineena on uusiutuva energialähde (puu, hake, pelletti, biokaasu). [5]

Kuva 2. Kaukolämmön ja siihen liittyvän sähkön tuotantoon käytetyt polttoaineet. [6]

© Energiateollisuus

Päästöihin vaikuttaa etenkin lämmitysjärjestelmän valinta

Lämmitysjärjestelmän valintaan vaikuttavat talon koko, asukkaiden tottumukset, rakennuspaikka, käyttäjien taloudellinen tilanne ja lämmitysmuodon ympäristövaikutukset. [5] Selvimmät muutokset lämmitystapojen kehityksessä ovat öljylämmityksen nopea väheneminen ja maalämpöpumppujen suosion voimakas kasvu. Maalämpöpumppu on uusissa pientaloissa nykyään yleisin lämmitysjärjestelmä. Maalämmön investointikustannukset ovat melko suuret, mutta sen käyttökustannukset ovat alhaiset. Maalämpöpumpun tuottamasta lämmöstä noin 2/3 on maaperään sitoutunutta uusiutuvaa energiaa ja noin 1/3 on tuotettu sähköllä. [7]

Kaikkien uudisrakennusten osalta kaukolämpö on selvästi suosituin lämmitysmuoto (Kuva 3). Sähkölämmityksen osuus on uudisrakennuksissa laskussa, mutta sähköllä lämpiää yhä merkittävä osuus koko rakennuskannasta. [6] Sähkölämmityksen päästöt riippuvat sähkön tuotantotavasta. Talvipakkasten kulutushuippuja sähkölämmitteisissä rakennuksissa voidaan vähentää täydentävillä lämmönlähteillä kuten puulla. Puun pienpoltto synnyttää kuitenkin jopa nykyaikaisissa, verrattain vähäpäästöisissä tulisijoissa pienhiukkaspäästöjä, joilla on terveyshaittoja. Myös puun poltosta syntyvien kasvihuonekaasupäästöjen ja muiden ilmastoa lämmittävien päästöjen kuten nokihiukkasten vuoksi on ilmastonäkökulmasta tärkeämpää jatkossa pienentää rakennusten energiantarvetta kuin lisätä puupolttoaineiden käyttöä rakennusten tulisijoissa. [8]

Kuva 3. Lämmitystapojen markkinaosuudet uudisrakennuksissa. [6]

© Energiateollisuus

Päästöjä voidaan vähentää myös energiakorjauksilla ja käyttötottumusten muutoksilla

Uudisrakentamisessa on Suomessa ja koko Euroopan unionissa siirrytty lähes nollaenergiarakennuksiin [9]. Rakennuskanta uudistuu kuitenkin hitaasti, minkä vuoksi on olennaista parantaa olemassa olevien rakennusten energiatehokkuutta, jotta lämmityksestä aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää riittävän nopeasti. Lämmitysenergiaa voidaan olemassa olevissa rakennuksissa säästää useilla eri toimenpiteillä. Esimerkiksi jopa 75 prosenttia Suomen asuinrakennuksista hyötyisi patteriverkoston perussäädöstä, jossa varmistetaan, että vesi kiertää tasaisesti jokaisen patterin kautta. Oikein tehdyllä perussäädöllä voidaan saavuttaa jopa 10–15 prosentin energiansäästö. [10]

Esimerkkejä rakennusten energiakorjaustoimenpiteistä [11].

 • Ikkunoiden ja ovien tiivistys
 • Lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmän säätö
 • Lämmön talteenotto
 • Kattorakenteen lisäeristys
 • Sähkölämmityksen vaihtaminen maalämpöön
 • Ilmalämpöpumpun asennus täydentämään sähkölämmitystä
 • Vedenkulutuksen vähentäminen

Yksinkertaisin tapa säästää kodin lämmitykseen käytettävää energiaa ja lämmityskuluja on laskea sisälämpötilaa. Yhden asteen lasku sisälämpötilassa voi vähentää lämmityksen kustannuksia noin 5 prosenttia. Lämmitykseen tarvittavaan energiamäärään vaikuttavat myös ulkolämpötila ja lämmityskauden pituus. Suositeltu sisälämpötila oleskelutiloihin on noin 20–21˚C, ja makuuhuoneissa lämpötila voi hyvin olla alhaisempikin. Tällaisissa lämpötiloissa vireystila säilyy hyvänä ja sisäilman laatu on parempi. Myös ikkunoiden ja ovien riittävästä tiivistyksestä huolehtiminen on tärkeää, sillä vetoisuus lisää energianhukkaa ja alentaa viihtyisyyttä. [12]

Viilennettäessä on ilmastoystävällisintä käyttää verhoja ja kaihtimia kesähelteellä, välttää lämpöä tuottavien laitteiden kuten uunin ja saunan käyttöä sekä tuulettaa yön ja aamun viileämpinä tunteina. Jos tarvitaan koneellista jäähdytystä, laitteiden käyttö kohdennetusti ja vain sen aikaa, että toivottu lämpötila on saavutettu, auttaa vähentämään jäähdytyslaitteiden energiankulutusta. [12]

Säästämällä lämmintä vettä säästää myös energiaa

Huomattava osa asumisen energiasta kuluu käyttöveden lämmittämiseen (Kuva 1). Tulevaisuudessa vedenkulutuksen suhteellinen merkitys kasvaa yhä, kun rakennuskannan energiatehokkuus paranee uudis- ja korjausrakentamisen myötä.

Kerrostaloasukas kuluttaa Suomessa keskimäärin 155 litraa vettä vuorokaudessa, kun hyvänä tavoitteena kohtuullisesta vedenkulutuksesta pidetään Suomessa 100–120 litraa asukasta kohti.  Lämpimän veden osuus on kotitalousvedestä on keskimäärin 40 prosenttia. Erot kotitalouksien välillä ovat vedenkulutuksessa suuret, mikä johtuu muun muassa elämänvaiheesta, käyttötottumuksista ja kotona vietetystä ajasta. Eniten kuluttavissa kodeissa vettä käytetään moninkertainen määrä henkeä kohti verrattuna vähiten kuluttaviin. [13]

Vedenkulutuksen mittaaminen huoneistokohtaisesti ja laskuttaminen kulutuksen mukaan auttaa hahmottamaan, paljonko vettä kuluu. Sellaisissa taloyhtiöissä, joissa on otettu käyttöön huoneistokohtainen veden mittaus, on saatu keskimäärin säästettyä vettä 10–30 prosenttia ja lämmitykseen kuluvaa energiaa 3–9 prosenttia. [13]  

Vinkkejä energiataloudelliseen veden käyttöön [14]:

 • Lyhyet suihkut
 • Vesipihit suihkupäät ja hanat
 • Vähän vettä kuluttavat pyykin- ja astianpesukoneet
 • Täysien koneellisten peseminen
 • Vettä säästävien pesuohjelmien käyttö
 • Vaatteiden tuuletus ja pesuvälin pidentäminen
 • Vuotavien hanojen ja wc-istuinten korjaus

Kunnille on tarjolla energiatehokkuuden neuvontapalveluja

Kunnat voivat toimia esimerkkinä rakennusten energiatehokkuuden suhteen. Kuntien rakennusten energiatehokkuuden parantaminen tuo kunnille taloudellisia säästöjä ja vähentää lämmityksestä aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä. Merkittäviä säästöjä voidaan saada aikaan usein jo yksinkertaisilla ja edullisilla toimenpiteillä, kuten lämmitysjärjestelmän säädöillä.

Kunnille on olemassa monia vapaaehtoisia ohjelmia ja sitoumuksia, joiden kautta ne voivat parantaa rakennustensa energiatehokkuutta ja siten lämmityksestä aiheutuvia päästöjä. Työkaluja hiilijalanjäljen pienentämiseen ja verkostoitumismahdollisuuksia muiden kuntien tarjoavat kuntien energiatehokkuussopimus, Hiilineutraalit kunnat (HINKU) –toiminta [15] ja FISU-verkosto (Finnish Sustainable Communities) [16]. Motiva hallinnoi muun muassa kuntien energiatehokkuussopimuksia ja sillä on runsaasti muita energiatehokkuuteen liittyviä palveluja julkisille toimijoille. Myös alueelliset energiatoimistot, joita on Suomessa seitsemän eri puolilla maata, antavat puolueetonta energianeuvontaa alueidensa kunnille, asukkaille ja yrityksille.

Tuottajatahot