Energiahuolto – Hillintä

Artikkeli

Energian tuotanto aiheuttaa merkittävän osan kaikista tuotetuista kasvihuonekaasupäästöistä. Siten energiantuotannossa ja -kulutuksessa tehtävillä valinnoilla ratkaistaan merkittävä osa valtakunnan päästötaseesta. Huomiota on kiinnitettävä kaikkiin mahdollisiin keinoihin energian säästöstä uusiin tuotantomenetelmiin ja polttoaineisiin.

Energiantuotannon valinnoilla ratkaistaan valtakunnalliset kasvihuonekaasupäästöt

Sähkön ja lämmön tuottaminen asumisen, liikekiinteistöjen ja teollisuuden käyttöön aiheuttaa noin puolet Suomen kasvihuonekaasupäästöistä. Energiantuotannossa tehtävillä valinnoilla on siis päästöjen kannalta ratkaiseva merkitys sekä alueellisesti että valtakunnallisesti. Energiantarpeen vähentäminen on keinoista tehokkaimpia, mutta myös haasteellisimpia.

Vähäpäästöisiin polttoaineisiin vaihtaminenkin on osa ratkaisua

Tuotetun sähkön ja lämmön kasvihuonekaasupäästöt riippuvat käytetyistä polttoaineista. Suomessa lähes puolet energiasta on peräisin fossiilisista polttoaineista, jotka tuottavat kasvihuonekaasupäästöjä. Käytetyimmät fossiiliset polttoaineet ovat kivihiili, maakaasu ja turve. Neljännes energiasta tuotetaan ydinvoimalla. Yhteensä neljänneksen osuus on myös mäntyöljyllä, puulla ja muilla päästöneutraaleilla biopolttoaineilla. Vesivoimalla tuotetaan 5 % ja tuulivoimalla 0,1 % energiasta.

Päästöjä voidaan hillitä tehokkaimmin korvaamalla fossiilisia polttoaineita käyttäviä laitoksia päästöttömillä energiamuodoilla. Tuulivoiman, aurinkoenergian ja maalämmön etuna on, että niillä voidaan toteuttaa myös hajautettuja ja pienen mittakaavan ratkaisuja. Lämpöä voidaan lisäksi ottaa lämpöpumppujen avulla talteen sekä ilmastoinnin poistoilmasta ja jätevedestä.

Toiseksi tehokkain keino on vaihtaa laitosten käyttämiä fossiilisia polttoaineita päästöneutraaleiksi biopolttoaineiksi. Biopolttoaineiksi soveltuvat parhaiten eloperäiset massat, joita ei tarvitse kasvattaa energian tuotantoa varten, kuten puu- ja viljelytähteet ja lanta. Yhdyskuntajätteistä työstetyt polttoaineetkin ovat osittain bioperäisiä.

Teknisin parannuksin voidaan tehostaa energian tuotantoa

Päästöjä voidaan vähentää myös parantamalla laitosten hyötysuhdetta ja muuta tekniikkaa. Hyödynnettävän energian määrää voidaan lisätä esimerkiksi muuntamalla lämpölaitoksia sähköä ja lämpöä tuottaviksi yhteistuotantolaitoksiksi. Teknisten parannusten avulla voidaan saada hyötykäyttöön aiempaa suurempi osuus polttoaineen energiasta tai ottaa talteen laitoksen tuottama hiilidioksidi. Lisähyötyä saadaan otettaessa hiilidioksidi talteen myös polttoaineen ollessa bioperäinen.

Sähkön oston kilpailuttamiseen ympäristökriteerit

Sähkön hankinnassa kannattaa ottaa ympäristönäkökulmat mukaan valintakriteereiksi. Tarjouksia voidaan pisteyttää niin, että uusiutuvilla energialähteillä tuotetulla sähköllä on suurempi painoarvo kuin fossiilisilla polttoaineilla tuotetulla sähköllä.

Lähteinä [1], [2], [3], [4]

Tarkistuslista

Tuottajatahot