Päästöjen vähentäminen Suomessa

Artikkeli

Halvin tapa pienentää kasvihuonekaasupäästöjä on säästää energiaa ja lisätä energiatehokkuutta. Suuri potentiaali on myös uusiutuvassa energiassa. Luonnonvaroja ja materiaaleja tulisi kaiken kaikkiaan ottaa käyttöön ja käyttää säästeliäästi ja järkevästi, jotta päästöt vähenisivät. 

Kustannustehokkainta on säästää energiaa

Kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi on olemassa useita keinoja, joita tulee käyttää rinnakkain. Energian säästäminen ja energiatehokkuuden parantaminen on todettu kustannustehokkaimmaksi tavaksi vähentää kasvihuonekaasujen päästöjä. Jopa puolet globaalista päästövähennystavoitteesta olisi mahdollista saada aikaan energian käytön tehostamisella.

Energiatehokkuustoimikunnan [1] mukaan Suomessa on vuoteen 2020 mennessä mahdollista säästää 37 TWh (terawattituntia) energiaa. Uudella ajoneuvoteknologialla voidaan säästää 8,5 TWh, uudisrakentamisen ja korjausrakentamisen määräysten tiukentamisella 4,9 TWh, energiatehokkuussopimusten laajentamisella 2,8 TWh sekä laitteiden energiavaatimuksilla 2,1 TWh. Ilmasto- ja energiastrategian [2] mukaan energian loppukulutuksen tulee Suomessa olla 2020 samalla tasolla kuin 2005 eli noin 310 TWh vuodessa.

Energialähteellä on merkitystä

Uusiutuvien energialähteiden lisääntyvä hyödyntäminen on toinen tehokas keino vähentää fossiilisia kasvihuonekaasupäästöjä. Uusiutuva energia on peräisin auringosta, tuulesta, vedestä, maaperän varastoimasta lämmöstä ja biomassoista. Uusiutuvilla energialähteillä tuotetaan Suomessa nykyään noin neljännes energiasta. Puunjalostusteollisuuden puun ja jäteliemien energiahyödyntämisen ansiosta Suomi on yksi uusiutuvan energian käytön kärkimaita Euroopassa.

Kaiken taustalla luonnonvarojen järkevä käyttö

Luonnonvarojen säästävää käyttöä ja sitä kautta kasvihuonekaasupäästöjen rajoittamista edistävät myös materiaalien ja tuotteiden kierrätys ja uusiokäyttö. Tuotesuunnittelulla voidaan merkittävästi vaikuttaa tuotteiden koko elinkaaren aikaisiin päästöihin. Kuluttaja puolestaan voi ostopäätöksillään ja valinnoillaan vaikuttaa siihen, millaisia tuotteita markkinoille valmistetaan.

Myös hiilinieluista on huolehdittava

Ilmastonmuutoksen hillinnässä on päästövähennysten rinnalla tärkeänä keinona hiilinieluista huolehtiminen. Hiiltä voidaan myös poistaa luonnon kierrosta ottamalla hiilidioksidia talteen polttoprosesseista ja varastoimalla sitä maaperään tai meren pohjaan.

Tuottajatahot